Uslovi korišćenja

Hvala što ste posetili naš internet sajt. Vaš pristup, kao i korišćenje našeg internet sajta podleže dole navedenim uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Pristupom i korišćenjem internet sajta, prihvatate, bez ograničenja, dole navedene uslove korišćenja. Ukoliko ne prihvatate dole navedene uslove bez ograničenja, molimo Vas da napustite sajt.

Uslovi korišćenja sajta

Internet sajt i svi tekstovi, logotipi, grafika, slike, audio materijal i ostali materijal na ovom sajtu http://www.connectura.rs/ (u daljem tekstu: Sadržaj), jesu autorsko pravo u vlasništvu Farmalogist doo ili su na sajtu postavljeni sadržaji uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. Korišćenje Sadržaja, osim na način opisan u ovim uslovima korišćenja, bez pisane dozvole vlasnika sadržaja je strogo zabranjeno.

Farmalogist doo štiti svoja autorska prava, prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, kao i autorska prava svojih apoteka partnera.

Spisak apoteka partnera nalazi se na http://www.connectura.rs/

Korisnički podaci predstavljaju podatke o ličnosti koje apoteke partneri prikupljaju direktno od Korisnika, na osnovu saglasnosti Korisnika, a  koji su neophodni za korišćenje i pružanje usluga putem ConnectUr@ Servisa na Sajtu http://www.connectura.rs/

Sadržaj sajta

Korišćenje Sajta je zasnovano isključivo na način i pod uslovima opisanim u ovim Uslovima korišćenja. Ovaj sajt i njegovi delovi imaju informativnu svrhu, vlasnik sajta ne daje garancije za tačnost, primenljivost i kompletnost informacija i neće biti odgovoran za bilo koje greške ili propuste kada je reč o ovim informacijama. Sadržaj sajta se može da menjati u bilo koje vreme i bez prethodnog upozorenja, po sopstvenom izboru i bez prethodnog odobrenja ili obaveštenja, uz primenu dobrih poslovnih običaja.

Linkovi na druge sajtove

Linkovi sadržani na sajtu koji vode na nezavisne sajtove su prikazani isključivo zbog pogodnosti za Vas. Za sadržaj drugih sajtova ne pružamo nikakvu garanciju i ne prihvatamo obaveze u vezi sa ovim sajtovima ili bilo kojim informacijama, softverom ili drugim proizvodima koji se tamo mogu naći, ili sa rezultatima koji su posledica njihove upotrebe. Sadržaju sa drugih sajtova na koje vode linkovi našeg sajta pristupate na sopstvenu odgovornost.

Ukoliko su na Sajtu postavljeni linkovi ka sajtovima trećih lica, pod time se ne može smatrati da se time preporučuju proizvodi i usluge koji se nude na tim sajtovima.

Politika privatnosti

Budući da putem ovog sajta prikupljamo određene informacije o korisnicima, molimo Vas da se upoznate sa našim uslovima i načinom na koji obrađujemo te podatke. Politiku privatnosti možete pronaći na http://www.connectura.rs/  Politika privatnosti sadrži informacije o svrsi i načinu obrade Vaših ličnih podataka kao i uputstvo o upotrebi kolačića.

Informacije koje prikupljamo prilikom registrovanja za korišćenje ConnectUr@ loyalty kartica ili kroz upitnike, koristimo za radi sledećeg:

  • poboljšanje našeg sajta
  • poboljšanje naših usluga

Koje lične podatke prikupljamo?

Za potrebe registracije, preko forme na sajtu koju sami popunjavate, prikupljaju se sledeće informacije: ime, prezime, datum rođenja-opciono, mobilni telefon-opciono, e-mail adresa-opciono, ulica, poštanski broj i mesto.

Informaciju o Vašoj e-mail adresi tražićemo i ako želite da Vam pošaljemo detaljniji izvešaj o Newsletter-u sa novostima i obaveštenjima vezanim za ConnectUr@ loyalty promocije.

Korisnik garantuje da su podaci dostavljeni prilikom registracije tačni i potpuni, te Korisnik u celosti snosi odgovornost za tačnost i potpunost podataka dostavljenih prilikom registracije na Sajtu http://www.connectura.rs/ Nakon završetka procesa registracije Korisnik stiče mogućnost za pristup određenim sadržajima, kao što su podaci o akcijama, promocijama i slično.

Korisnik se može registrovati i popunjavanjem obrasca koje može pronaći u prostorijama  apotekama-partnera. Nakon prijave, stiče mogućnost da dobija obaveštenje u vidu SMS poruka koji će saržati informacije o popustima, akcijama i drugim marketinskim pogodnostima.

Korisnik istovremeno registracijom potvrđuje:

  • da je u potpunosti upoznat i da prihvata Uslove korišćenja Sajta http://www.connectura.rs/
  • tačnost i potpunost podataka koji su uneti prilikom registracije
  • da daje izričitu saglasnost da u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Farmalogist doo zajedno sa apotekom partnerom može obrađivati njegove date podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga i da navedene podatke može davati trećim licima isključivo ukoliko je to zakonom dozvoljeno za sprečavanja eventualnih zloupotreba.

Integritet Sajta i Servisa

U skladu sa važećom zakonskom regulativom, možemo prikupiti određene podatke o posetama dobijene tokom korišćenja Sajta. Ove podatke koristimo kako bi imali informacije kojima bismo poboljšali Sajt, i dodatno ih usmerili i prilagodili korisnicima. Politika korišćenja kolačića je sadržana u politici privatnosti.

 Upotreba Sajta od strane maloletnih lica

Usluge na Sajtu dostupna je licima koja su navršila 18 godina ili starijima, kao i licima mlađim od 18 godina ukoliko je pribavljen pristanak nosioca roditeljske odgovornosti nad maloletnim licem (roditelj, staratelj, zakonski zastupnik maloletnog lica).

Prihvatanjem predmetnih Uslova korišćenja fizičko lice potvrđuje da je navršilo 18 godina odnosno da je, ukoliko je potrebna, pribavljena saglasnost nosioca roditeljske odgovornosti.

Takođe, Korisnik može da kontaktira Društvo putem e-maila na marketing@farmalogist.rs

Tačnosti informacija

Preduzećemo sve neophodne mere sa ciljem da podaci i informacije na Sajtu budu tačne i ažurne, međutim usled brzog i konstantnog protoka informacija i promene podataka nećemo moći u svakom trenutku da garantujemo da su podaci i informacije tačni i ažurni, te ne preuzimamo bilo kakvu odgovornost u tom pogledu. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za eventualna hardverska, softverska ili druga oštgećenja koja su nastala na kompjuterskoj ili mobilnoj opremi Korisnika za vreme korišćenja Sajta i Servisa.

Izmene podataka korisnika

Društvo pruža mogućnost Korisnicima da isprave, dopune ili obrišu svoje podatke. Ukoliko Korisnik odlući da obriše podatke odnosno nalog, Društvo će po prijemu zahteva za brisanje pristupiti brisanju podataka.

Korisnik ukoliko želi da ispravi, dopuni ili obriše svoje podatke, neophodno je da pošalje mejl na marketing@farmalogist.rs.

Izmene politike

Društvo zadržava pravo da promeni ili izmeni važeće Uslove korišćenja Sajta.

Društvo će obavestiti Korisnike da su Uslovi korišćenja izmenjeni putem Sajta ili putem elektronske pošte registrovane od strane Korisnika.

Ukoliko Korisnik ne prihvata izmene Uslova korišćenja,  Društvo će zamoliti konkretnog Korisnika da prestane sa upotrebom Sajta.

Izmene Uslova korišćenja počinju da proizvode dejstvo počev od dana objavljivnja na Sajtu http://www.connectura.rs/.

Ništavost odredbi

Ukoliko se utvrdi od strane nadležnog suda da je bilo koja odredba (Uslova korišćenja, Politike privatnosti) ništava, to neće uticati na pravno dejstvo ostalih odredbi i one će proizvoditi pravno dejstvo u celosti.

Merodavno pravo i nadležnost

Za Uslove korišćenja i njihove izmene merodavno je pravo Republike  Srbije.

Svaki eventualni spor koji može proizići iz ovih uslova koršćenja , pokušaće da se reši mirnim putem, a ukoliko to ostane bez uspeha spor će se rešiti pred nadležnim sudom Republike Srbije.

Kontakt

Za sva pitanja ili informacije o Sajtu, Korisnik se može obratiti na e-mail adresu marketing@farmalogist.rs ili putem telefona +381113315090.

Uslovi korišćenja su ažurirani dana  25.06.2020. godine i stupaju na snagu danom objavljivanja.